ZŠ Štefana Závodníka, 018 22 Pružina 408

Polročné vysvedčenia

11.01.2012 18:34

 

Vážení rodičia, postupujeme v zmysle § 55, ods.10 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 31.1.2012 v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka triedna učiteľka vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia, aby poslali na vedenie školy  písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia do 20. januára 2012.

Žiadosť o vydanie vysvedčenia si môžete stiahnuť tu

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode